Algemene voorwaarden versie 1.0

Deze voorwaarden gelden voor iedere overeenkomst die u als klant aangaat met Supremum CommV, voor zover er niet uitdrukkelijk en schriftelijk van is afgeweken door de partijen.


Artikel 1: Definities en interpretaties

Supremum: De commanditaire vennootschap Supremum CommV met maatschappelijke zetel te Capucienenlaan 4, 9300 Aalst, ingeschreven in de kruispuntbank ondernemingen onder nummer BE 1005.232.081. Hierna ook vermeld als "wij" of "we". Supremum heeft als hoofdoel het organiseren van bijlessen en studiebegeleiding in de meest ruime zin in het kader van het Toelatingsexamen Arts, Tandarts en Dierenarts.

Student: De natuurlijke persoon die studieondersteuning of bijlessenvolgt bij Supremum.

Contractant: De persoon die met supremum een overeenkomst afsluit, zich hoofdelijk verbindt en instaat voor de betaling voor de dienstverlening. Op voorwaarde dat de student meerderjarig is, kan deze zelf contractant zijn. Indien de student nog minderjarig is, is de contractant een ouder of wettelijk vertegenwoordiger van de student die de studiebegeleiding of bijlessen volgt.


Artikel 2: Totstandkoming van de overeenkomst

2.1. De overeenkomst komt slechts tot stand wanneer wij na ontvangst van een bestelling, schriftelijke of per mail akkoord gaan met deze bestelling.

2.2. De plaatsing van een bestelling betekent automatisch de aanvaarding van deze algemene voorwaarden.

2.3. Iedere overeenkomst wordt aangegaan onder de opschortende voorwaarde van kredietwaardigheid van de contractant.


Artikel 3: Uitvoering overeenkomst

3.1. Supremum voert de gegeven opdracht naar best vermogen uit overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap. Desalniettemin kan Supremum geen garantie verlenen met betrekking tot de resultaten, prestaties of doelstelling van de student of de verwachtingen van de contractant. Supremum draagt enkel een inspanningsverbintenis en verbindt zich er bijgevolg toe de overeenkomst als een normaal voorzichtig en redelijk persoon uit te voeren. 


Artikel 4: Locatie dienstverlening en uitvoeringsperiode

4.1 De groepslessen gaan door op een vooraf vastgelegde locatie. Deze locatie kan éénzijdig door Supremum gewijzigd worden. In geval een student zich onmogelijk naar de gewijzigde locatie kan verplaatsen, is het hem toegelaten, om zonder kosten of verbrekingsvergoeding de overeenkomst te annuleren.

4.2. De groepslessen gaan door op vooraf vastgelegde tijdstippen. De specifieke data en tijdstippen zijn voor ieder traject te raadplegen op de website.

4.3. De uitvoeringsperiode van onze dienstverlening neemt pas aanvang wanneer over alle commerciële en technische details overeenstemming is bereikt, wanneer alle noodzakelijke gegevens werden verstrekt aan Supremum en de betaling werd ontvangen.


Artikel 5: Prijzen

5.1. Alle, op de website vermelde, prijzen omvatten alle taksen en zijn betaalbaar in euro.

5.2. Supremum behoudt zich het recht om de prijzen op haar website zonder voorafgaand bericht aan te passen. De prijzen van bestellingen die reeds werden gedaan, aanvaard en betaald, zijn niet onderhevig aan deze wijzigingen.


Artikel 6: Betaling

6.1. Bij het afsluiten van de overeenkomst wordt de afgesproken prijs gefactureerd.

6.2. Alle facturen dienen binnen de 8 kalenderdagen te worden voldaan, te rekenen vanaf de factuurdatum. De betaling verloopt via overschrijving op het rekeningnummer dat op de factuur vermeld wordt.

6.3. Bij niet tijdige betaling zal Supremum een eerste herinnering versturen. Als de factuur 7 kalenderdagen na de toezending van deze herinnering nog niet werd betaald, dan is de contractant in gebreke en zijn conventionele verwijlrente en conventionele schadevergoeding wegens laattijdige betaling (hoofdelijk) verschuldigd en van rechtswege opeisbaar. Het factuurbedrag wordt dan vermeerderd met een conventionele verwijlrente berekend aan een conventionele rentevoet van 8% per jaar vanaf de datum van de eerste ingebrekestelling alsook met een conventionele schadevergoeding wegens laattijdige betaling, forfaitair begroot op 10% van het openstaand factuurbedrag en met een minimum van € 125,00 en een maximum van € 2500,00.

6.4. Supremum behoudt zich het recht, en dit zonder voorafgaande ingebrekestelling en zonder gehouden te zijn tot enige schadevergoeding, om geen bijles te verstrekken en de toegang tot de leslokalen te weigeren aan de in gebreke blijvende student zolang de factuur niet betaald werd, dan wel zolang Supremum de ondertekende samenwerkingsovereenkomst en de bevestiging van de aanvaarding van onderhavige algemene voorwaarden niet heeft ontvangen. Dit ontslaat de contractant echter niet van zijn verplichting om het volledige factuurbedrag te voldoen.


Artikel 7: Herroepingsrecht

7.1. Op grond van het Boek VI van het Belgisch Wetboek van Economisch Recht beschikken de contractanten over het recht om af te zien van de overeenkomst met Supremum die uitsluitend werd gesloten via de website. Dit herroepingsrecht dient te worden uitgeoefend op schriftelijke wijze, zonder verplichting tot opgave van het motief en binnen een termijn van 14 kalenderdagen te rekenen vanaf de dag waarop de aanvraag tot begeleiding een definitief karakter heeft verworven.

7.2. Indien de dienstverlening reeds is aangevat binnen de 14 dagen nadat de Overeenkomst tot stand gekomen is, verzaakt de contractant aan het herroepingsrecht.


Artikel 8: Annulatie en ontbinding

8.1. Elke annulering van een bestelling dient schriftelijk of per mail te gebeuren.

8.2. Nadat de overeenkomst tot stand is gekomen, en na de bedenktijd van 14 kalenderdagen, is geen kosteloze annulering of ontbinding van de Overeenkomst meer mogelijk. Bij verbreking van de overeenkomst door de contractant is deze een verbrekingsvergoeding verschuldigd van 25% van de prijs en dit onverminderd de vergoeding die de contractant dient te betalen voor de reeds geleverde diensten door Supremum.

8.3. Supremum behoudt zich het recht om de overeenkomst te ontbinden indien de student in redelijkheid niet te begeleiden valt of de samenwerking door diens houding niet te handhaven valt. Niet tegenstaand blijft voor de contractant de betalingsverplichting voor de periode tot aan de datum van ontbinding gehandhaafd.

8.4. Supremum behoudt zich het recht voor, en dit zonder voorafgaande ingebrekestelling en zonder gehouden te zijn tot enige schadevergoeding om éénzijdig een traject te annuleren in geval van onvoldoende inschrijvingen. Reeds ingeschreven studenten krijgen de mogelijkheid om aan te sluiten bij een ander traject of ontvangen de volledige terugbetaling van het inschrijvingsgeld. Desgevallend worden de betrokken studenten steeds tijdig op de hoogte gebracht.


Artikel 9: Intellectuele eigendomsrechten

9.1. Supremum behoudt zich de rechten en bevoegdheden voor die haar toekomen op grond van de Auteurswet. Alle door ons verstrekte stukken, zoals, maar niet beperkt tot, cursussen, leermateriaal en software zijn uitsluitend bestemd om te worden gebruikt door de contractant(en) en de student in het kader van de samenwerking. De gegevens mogen niet verveelvoudigd, openbaar gemaakt of ter kennis van derden gebracht worden zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Supremum.


Artikel 10: Overmacht

10.1. Supremum heeft het recht zich op overmacht te beroepen indien de omstandigheid de nakoming van prestaties verhindert. Onder overmacht wordt begrepen: alle van externe oorzaken, voorzien of niet, waarop Supremum geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor Supremum niet in staat is haar verplichtingen na te komen.

10.2. Tijdens periodes van overmacht worden de verplichtingen van Supremum opgeschort. Indien Supremum bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen, is zij gerechtigd het reeds uitgevoerde c.q. uitvoerbare deel afzonderlijk te factureren en zijn de contractant(en) enkel gehouden tot betaling van dit deel. De contractant zal geen vergoeding verschuldigd zijn voor prestaties die niet kunnen worden uitgevoerd door overmacht van Supremum.

10.3. Er zal geen vergoeding verschuldigd zijn voor overmacht in hoofde van de contractant.


Artikel 11: Aansprakelijkheid

11.1. Supremum verzekert zich behoorlijk voor haar aansprakelijkheid. De aansprakelijkheid van Supremum, voor zover deze door haar aansprakelijkheidsverzekering wordt gedekt, is beperkt tot het bedrag van de door verzekeraar gedane uitkering.

11.2. Supremum is niet aansprakelijk voor diefstal, verlies of beschadigingen van het materiaal van de student of ongevallen in de gebruikte lokalen. De student staat in voor zijn eigen materiaal en respecteert, als een normaal zorgvuldig en omzichtig persoon, de regels in het leslokaal.

11.3. De reisweg van en naar de leslocatie, het eventueel buiten het schoolgebouw vertoeven tijdens pauzes vallen buiten elke aansprakelijkheid van Supremum.

11.4. De contractant en de student zijn hoofdelijk aansprakelijk voor elke schade die de student zou berokkenen aan derden, aan de lesgevers, aan naslagwerken, kantooruitrusting, de leslokalen en/of elke andere eigendom van Supremum of derden.

11.5. Supremum is in geen geval aansprakelijk voor het al dan niet slagen van de student op het toelatingsexamen.

Artikel 12: Gebruik van persoonsgegevens

12.1. Supremum hecht veel belang aan uw privacy en verwerkt, beschermt en bewaart uw persoonsgegevens daarom in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Uw gegevens worden intern uitsluitend gebruikt voor een verantwoord klantenbeheer en een verantwoorde bedrijfsvoering.

12.2. Supremum zal uw gegevens nooit met derden delen zonder dat daartoe een wettelijke verplichting bestaat.


Artikel 13: Toepasselijk recht en geschillenregeling

13.1. In het kader van de uitvoering van deze algemene voorwaarden is uitsluitend het Belgisch recht van toepassing.

13.2. De nietigheid van een clausule van deze algemene voorwaarden heeft geenszins de nietigheid van de algemene voorwaarden of haar uitvoerbaarheid tot gevolg.

13.3. Elk geschil omtrent geldigheid, uitvoering of interpretatie van de overeenkomst behoort tot de exclusieve territoriale bevoegdheid van de rechtbanken waar de maatschappelijke zetel van Supremum gevestigd is.